SpotlightTworzenie wachlarza urządzeń oświetleniowych

Polecenie

Lokalizacja

Skrót

Wyceluj urządzenia

Spotlight

Menu kontekstowe

Ctrl+Shift+Alt+F (Windows)

Cmd+Shift+Option+F (Mac)

Polecenie Wyceluj urządzenia służy do tworzenia tzw. „wachlarza” z zaznaczonych urządzeń w określonej kolejności oraz w określonym kierunku. Dostępne są różne typy wachlarzy. Możesz oddzielnie korygować kąty nachylenia oraz panoramy za pomocą suwaków lub wprowadzić ręcznie wartości kątów, aby regulacja była bardziej precyzyjna. Te zmiany dotyczą początkowego kąta panoramy oraz nachylenia urządzeń. Jeśli to konieczne, kliknij przycisk Wskaż cel urządzenia, aby wyznaczyć wspólny cel dla wszystkich urządzeń, zanim zdefiniujesz wachlarz. Aby przywrócić domyślny cel każdemu urządzeniu (bez stosowania parametrów panoramy czy nachylenia), kliknij przycisk Domyślny cel.

Dynamiczny podgląd kątów wewnętrznych wiązki i linii środkowych pokazuje, na co będą skierowane światła po zamknięciu okna. Można również automatycznie utworzyć cel urządzenia dla każdego urządzenia oświetleniowego.

Zaznacz urządzenia oświetleniowe.

Zaznacz polecenie.

Na ekranie wyświetli się okno dialogowe „Wyceluj urządzenia”.

Kliknij, aby pokazać/ukryć parametry.Kliknij, aby pokazać/ukryć parametry.

Parametr

Opis

Lista urządzeń oświetleniowych

W tej sekcji są wyświetlone wybrane urządzenia, posortowane według numeru kanału. Jeśli numery kanałów są jednakowe (lub nie zostały zdefiniowane), lista będzie sortowana według pozycji urządzenia na rysunku: od lewej do prawej.

Obiekty te można również sortować według Nazwy, Pozycji lub Zastosowania. Kliknij nagłówek kolumny, aby sortować w kolejności rosnącej lub malejącej. Aby zmienić kolejność urządzeń, przeciągnij numer w kolumnie # w żądane miejsce.

Nachylenie/Panorama

W tej sekcji definiujesz wartości nachylenia i panoramy poziomej dla wachlarza urządzeń.

Wybierz Typ wachlarza z listy, a następnie za pomocą suwaków i pozostałych pól edycji, dostosuj kąty.

Zakres suwaka mieści się w przedziale od -180 do 180 stopni, zaczynając od środka (0).

Typ wachlarza

W tej sekcji zdefiniujesz kąt nachylenia i panoramy poziomej dla wybranego typu wachlarza urządzeń. Wachlarz zależy od kolejności obiektów na Liście urządzeń oświetleniowych.

Brak: Wachlarz nie zostanie zastosowany.

Fan_None.png 

Od środka, w przeciwnych kierunkach: Początek wachlarza znajduje się w środkowym urządzeniu i światło rozchodzi się od środka w przeciwnych kierunkach.

Fan_Center.png 

Liniowo od końca: Początek wachlarza znajduje się w ostatnim urządzeniu; światło rozchodzi się od końca w tym samym kierunku.

Fan_LinearEnd.png 

Liniowo od początku: Początek wachlarza znajduje się w pierwszym urządzeniu; światło rozchodzi się od początku w tym samym kierunku.

Fan_LinearStart.png 

Do środka, w tym samym kierunku Początek wachlarza znajduje się w pierwszym i ostatnim urządzeniu; światło rozchodzi się do środka w tym samym kierunku.

Fan_ToCenter.png 

Do środka, w przeciwnych kierunkach: Początek wachlarza znajduje się w pierwszym i ostatnim urządzeniu; światło rozchodzi się do środka w przeciwnych kierunkach.

Fan_InvertedCenter.png 

Od środka, w tym samym kierunku: Początek wachlarza znajduje się środkowym urządzeniu; światło rozchodzi się od środka w tym samym kierunku.

Fan_Out.png 

Długość wiązki

Zdefiniuj odległość urządzenia oświetleniowego do obiektu, na który jest skierowany. Wartość ta pozwoli obliczyć wielkość strumienia: wyższa wartość oznacza większy strumień.

Utwórz cel urządzenia

Kliknij tę opcję, aby utworzyć cel urządzenia z określonym Przedrostkiem dla każdego urządzenia oświetleniowego.

Przedrostek

Jeśli zaznaczysz opcję Utwórz cel urządzenia, wprowadź przedrostek dla celu urządzenia.

Domyślny cel

Domyślny cel urządzenia oświetleniowego posiada kąty nachylenia i panoramy o wartości zero.

Wskaż cel urządzenia

Kliknij, aby aktywować tymczasowe narzędzie i wyznaczyć cel urządzenia. Kliknij rysunek, aby wyznaczyć początkową lokalizację celu. Urządzenia będą skierowane na ten punkt. Następnie powrócisz do okna dialogowego.

W razie potrzeby ustaw początkową pozycję celu.

Aby przywrócić domyślne ustawienie celu urządzenia, kliknij Domyślny cel.

Aby skierować wszystkie urządzenia na te sam obiekt, kliknij Wskaż cel urządzenia, a następnie kliknij rysunek, aby wskazać wspólny cel.

Wskaż typ wachlarza dla opcji Nachylenie.

Za pomocą suwaka zmień kąt nachylenia lub wprowadź wartość kąta w polu edycji.

Powtórz kroki nr 4 i 5 dla panoramy.

Kliknij OK, aby zamknąć okno i zastosować wybrane ustawienia wachlarza (widoczne w podglądzie). Parametry każdego urządzenia: Panorama, Nachylenie oraz Długość wiązki zostaną automatycznie zaktualizowane w palecie Info. Zob. Ustawienia urządzeń oświetleniowych. Jeśli zaznaczyłeś opcję Utwórz cel urządzenia, dla każdego urządzenia zostanie utworzony cel (obiekt).

Kierowanie urządzeń na określony cel

Kierowanie urządzeń oświetleniowych na określony cel (obiekt) w palecie Info

Tworzenie celu urządzenia

Graficzna reprezentacja strumienia światła na rysunku

Definiowanie opcji renderowania w Spotlight